Tájékoztató a tanfolyamra jelentkezők számára

 

A beiskolázás feltételei

A tanfolyamra az a személy vehető fel, aki az előírt életkort betöltötte (lásd 1. számú táblázat), legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, a jelentkezési lapot kitöltötte, és a kategóriának megfelelő egészségügyi feltételeknek megfelel, valamint a C, C+E kategóriák beiskolázásához érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. A jelentkezési laphoz orvosi alkalmassági véleményt az elméleti vizsgára jelentéskor kell csatolni, így azt a képző szerv részére le kell adni.   Jelentkezéskor nyilatkozni kell a tanulónak az alapfokú iskolai végzettségről, a bizonyítvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának feltétele lesz. A vezetői engedély fénymásolatát amennyiben van, a jelentkezési laphoz csatolni kell.

 

 Elméleti tanfolyam és vizsga

A járművezetői tanfolyamok elméleti óráin a részvétel kötelező, de a kötelező óraszám 10%-i hiányzása megengedett. Az elméleti órák 45 percesek. Egy napon legfeljebb négy elméleti óra tartható, és a tanórák között legfeljebb két tanóránként minimum10 perc szünetet kell tartani. Az egyes kategóriák tantárgyait és óraszámait a 2. számú táblázat tartalmazza. Az esetleges hiányzást konzultáció keretében kell pótolni. Az oktató előadásának óradíja (konzultáció) 2.000,- Ft. Amennyiben a hallgató a hiányzását nem pótolja, akkor vizsgára nem bocsátható. A vizsgára bocsájtás feltétele az orvosi alkalmasság igazolása, melyet a jelentkezési laphoz csatolni kell. A tanfolyamot az elméleti számítógépes vizsga követi. Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (egy éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén elméleti vizsgára jelenteni csak új tanfolyam elvégzését követően lehetséges.

Az elméleti vizsgára jelentkezésig a Bizonylati Album szerinti azonosítókkal rendelkező tanulókhoz rendelten az elméleti vizsgadíjat meg kell fizetni, ami a jogszabály szerint utalással történik, és „készpénzben is megfizethető”

Egyes elméleti tantárgyak hallgatása és vizsgája alól, a szakirányú végzettséget igazoló okirat bemutatása esetén (M, B kategóriák kivételével) felmentés adható.

Sikertelen elméleti vizsga után pótvizsga tehető.

 Vezetési gyakorlat és vizsga

A járművezetési gyakorlatot sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni. A gyakorlati órák 50 percesek. Az alapoktatás alatt napi két óra, a főoktatás során legfeljebb napi négy óra tartható egyórás szünet közbeiktatásával. B kategóriás képzés esetében a járműkezelési vizsgafeladatok beépítésre kerültek a forgalmi vizsgafeladatokba, így a vizsgaidő 60 percre emelkedett.

A gyakorlati vizsga feltétele, hogy a tanuló az előírt óraszámokat és teljesítendő km távolságot levezette. A vizsgabiztos köteles a vizsga megkezdése előtt a vezetési kartont ellenőrizni és az előző feltétel nem teljesülése esetén a vizsgát megtagadni. Az egyes kategóriák óraszámait és teljesítendő menettávolságokat a 2. számú táblázat tartalmazza.

Az oktató köteles a tanulóval megbeszélt időpontban és helyen megjelenni, illetve a tanulójárművet biztosítani. Amennyiben ez nem lehetséges, köteles a tanulót értesíteni.

A tanuló köteles az oktatóval megbeszélt időpontban és helyen, vezetésképes állapotban megjelenni. Amennyiben nem jelenik meg, és a gyakorlati oktatót 12 órával az oktatást megelőzően erről nem értesíti, az elmulasztott óraszámnak megfelelő pótórát a képzőszerv részére be kell fizetnie.

A segédmotor-kerékpáros vezetési gyakorlaton a külön jogszabályban meghatározott öltözékben kell részt venni (protektoros hosszú nadrág, protektoros dzseki és protektoros kesztyű, magas szárú cipő vagy csizma, bukósisak).A  motorban okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni.

A gyakorlati órák díjait és a teljes tandíjat, valamint a vizsgadíjakat a 3. számú táblázat tartalmazza.

A meghatározott alapoktatási órák levezetése után rutin, vagy járműkezelés vizsga következik. A főoktatást követően forgalmi vizsgát lehet tenni. Sikertelen forgalmi vizsga esetén a tanuló köteles legalább három pótórát a képző szerv részére befizetni, és azokon résztvenni. A B kategóriás pótóra díja 3.000,- Ft, a T, C, és C+E kategóriás pótóra díja 5.000,-Ft a többi kategória pótórája megegyezik a 3. számú táblázatban feltüntetett alapórák díjaival.

A kresz vizsga két évig érvényes. A kresz vizsga érvényességi ideje egy alkalommal az érvényesség lejártát követően 6 hónapon belül, sikeres kresz vizsgával újabb 2 évre meghosszabbítható.

 

 Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga

A vezetői engedély megszerzésének feltétele az elsősegélynyújtó tanfolyam megléte. Az elsősegélynyújtó tanfolyam végezhető egyénileg, vagy az autósiskola és a Vöröskereszt közös szervezésében. A képző szerv által szervezett tanfolyam minimum két előadásból áll, díja: 6.000,- Ft, vizsgadíja 6.500,- Ft. A vizsgadíj-változtatás jogát a Vöröskereszt fenntartja!

1984. január 1. előtt szerzett vezetői engedély esetén is vizsgát kell tenni!

Oktató járművek (a kategóriáknak megfelelően)

  • AM:                Java Mouscito vagy a tanuló saját motorja
  • B:                    Suzuki Ignis
  • C,                   Iveco 130E 24
  • C+E:               Nyerges Volvo FH12+ félpótkocsija
  • T:                   Zetor oktatótraktor

  Oktatási helyszínek

  • Elmélet: Tokaj, Tarcali u.52.
  • Gyakorlat - rutin, biztonsági üzemeltetés és ellenőrzés:

Tokaj, Tarcali u.52. vagy Sátoraljaújhely gyakorló pálya

  • Gyakorlat - forgalom:

Tokaj, Sátoraljaújhely valamint vonzáskörzetük.

 

 Befizetések

A tandíjak befizetése készpénzben történik, egy összegben, illetve a meghatározott ütemezés szerinti részletekben. A vizsgadíjak befizetése készpénzben történik, a BAZ megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség pénztárába. A NKH. a vizsgadíjak árváltoztatási jogát fenntartja!

 

    A tanuló joga, hogy olyan szolgáltatást kapjon, amely megfelel a hatályos rendeletekben előírtaknak. Az oktatás során felmerülő problémáival az iskolavezetőhöz, vagy a felügyeleti szervhez a BAZ megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez fordulhat és panasszal élhet. Joga és kötelessége a foglalkozásokon való részvétel és az esetleges hiányzás pótlása. Kötelessége a meghatározott összegek időben történő befizetése, illetve a szerződésben, valamint a vállalkozási feltételekben meghatározott előírások betartása.

    Kötelessége személyi igazolványát, 14 év alatt diákigazolványát, vagy útlevelét a vizsgára vinni, a már meglévő vezetői engedélyt minden vizsgára magával vinni,

    A képzőszerv kötelessége a hatályos rendeletek betartása, a személyi és tárgyi feltételek, valamint kultúrált szociális létesítmények biztosítása, a befizetett összegnek megfelelő, és a szerződésben meghatározott képzés teljesítése. Joga a szükséges díjak beszedése, a szerződésben meghatározott feltételek betartása és betartatása. Továbbiakban a képzőszerv jogosult a tandíjat a szerződéskötéstől számított 3 hónap elteltével az üzemanyagárak módosításának megfelelően megváltoztatni.